Home
Actief bij
 
ďThe Lean MachineĒ
Voorwaarden
 
 
Algemene voorwaarden van Lean Advies en implementatiebureau
ďThe lean MachineĒ

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten
tussen The Lean Machine en opdrachtgevers, resp. hun rechtsopvolgers..

2. Grondslag offertes
De offerte is gebaseerd op informatie die ons door de opdrachtgever tot nu toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij voor de opzet en uitvoering van het onderzoek essentiŽle informatie aan ons heeft verstrekt. Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Deze verplichting heeft het karakter van een Ďinspanningverplichtingí, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. De geldigheidstermijn van een offerte wordt op elke offerte aangegeven en gaat in vanaf de datum die op de offerte staat vermeld

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimten door de opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. De opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever .

4. Tarieven en kosten van de opdracht
In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten (waaronder de normale secretariaat en rapportagekosten) inbegrepen, uitgezonderd de reis en verblijfskosten. Niet inbegrepen kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die ons noodzaakt tot tariefsverandering, zal worden doorberekend.

5. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 4 genoemd, worden elke eerste week van de nieuwe maand of na behaalde fases zoals gemeld in de offerte in rekening worden gebracht. In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaratie 14 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald kunnen wij vanaf de vervaldatum de wettelijke jaarrente van 3% in rekening brengen. Indien betaling niet plaats vind binnen acht weken na de vervaldatum, kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.
Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen lasten. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

6. Wijzigen van de opdracht c.q. meerwerk.
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdspanning van de opdracht kan worden beÔnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beÔnvloed, zullen wij dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, zullen wij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zoín aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7. Duur en afsluiting van de opdracht.
De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanningen worden beÔnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan ook niet van te voren exact aangeven, hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
De opdracht is in financiŽle zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 14 dagen na ontvangst of anders vermeld op de offerte. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

8. Voortijdige beŽindiging van de opdracht.
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beŽindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.
Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien tot voortijdige beŽindiging is overgegaan door de opdrachtgever, hebben wij vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Wij behouden aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

9. Eigendom van adviezen, notaís en andere schriftelijke stukken en programmaís
Instrumenten, software, technieken en presentaties die gebruikt zijn voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat, zijn en blijven eigendom van The Lean Machine. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van ons.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

10. Vertrouwelijkheid.
Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derde. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder instemming onzerzijds aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze e.d. dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.. Fotoís en ander materiaal wat wij willen gebruiken voor reclame materiaal zal goedgekeurd moeten worden door de opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
Een verplichting van The Lean machine tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan een jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor een jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door The Lean Machine verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit de hoofde van een aansprakelijkheidsverzekering van The lean Machine wordt betaald. The Lean machine is in geen geval verplicht immateriŽle en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van productie, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel te vergoeden.

12. Overige bepalingen
De resultaten van het gebruik van de door ons verrichte werkwijze, studies en verstrekte adviezen van velerlei factoren die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de goed vakmanschap worden uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkwijze, studies en verstrekte adviezen.
Wij hebben een inspanningsverplichting. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.

13. Toepaselijk recht.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.